Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛOΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΠΑΣΧΑ 2017


 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Ω Ν  Β Α Ϊ Ω Ν 

·        (πρωΐ, ὥρα 7) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν ἱ.Ναόν Ἁγ. Γεωργίου Χρυσ/λεως.

·(ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.

 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 

·        (πρωΐ, ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

·        (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Προφήτου Ἠλιού Καβάλας.

 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Τ Ρ Ι Τ Η 

·        (πρωΐ, ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

·        (ἀπόγευμα, ὥρα 7.30) Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Ἐνοριακόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καβάλας.

 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 

·        (πρωΐ, ὥρα 7) Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

·        (ἀπόγευμα, ὥρα 6) Το ἱ. Εὐχέλαιον & ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά τελέσῃ τό Εὐχέλαιον εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἐκκλ. Γηροκομείου Χρυσουπόλεως.

 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Ε Μ Π Τ Η 

·        (πρωΐ, ὥρα 7) Ἑσπερινός καί Θ.Λειτουργία τοῦ Μεγ.Βασιλείου.

Εἰς τούς ἱερούς Ναούς Ἀποστόλου Παύλου & Ἁγ. Νικολάου Καβάλας θά τελεσθοῦν δύο Θ. Λειτουργίαι, μέ ὥραν ἐνάρξεως τῆς πρώτης τήν 5ην πρωϊνήν.

·        (ἀπόγευμα, ὥρα 7)  Ἀκολουθία τῶν Παθῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.

 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η 

·        (πρωΐ, ὥρα 9) Ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά χοροστατήσῃ εἰς τόν Ἱ.Ἐνοριακόν Ναόν Τιμίου Σταυροῦ Καβάλας.

·        (ἀπόγευμα) ὀ Επιτάφιος Θρῆνος Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά προστῇ τῆς Περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Καβάλας (ὥρα 5) καί ἀκολούθως θά χοροστατήσῃ εἰς τόν ἱ. Μητροπολιτικόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας (ὥρα 7)

·        Ἡ Περιφορά τοῦ Επιταφίου (ἔξοδος 9μ.μ.) Ἐκ τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ  διά τῶν ὁδῶν Ἐλ.Βενιζέλου, Κόμβου Φαλήρου, Ἐρ. Σταυροῦ, Μητρ. Χρυσοστόμου, Ἐλευθ. Βενιζέλου.

 

Μ Ε Γ Α  Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν 

(πρωΐ, ὥρα 7) Ἑσπερινός καί Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Π Α Σ Χ Α

(βράδυ Σαββάτου, ὥρα 11) Ἡ Παννυχίςκαί μετά τήν Ἀνάστασιν ἡ Θεία Λειτουργία.

·        Ἡ Τελετή τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν Πλατείαν Ἐλευθερίας τῆς Καβάλας, κατά τό Μεσονύκτιον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου καί ἀκολούθως Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Καβάλας.

·        Ὁ Μέγας Εσπερινός τοῦ Πάσχα. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆςθά ψαλῇ (ὥρα 10) εἰς ἁπάσας τάς Ἐνορίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά προστῇ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης (ὥρα 11) εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ζωοδόχου Πηγῆς.Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Ζαρκαδιᾶς.

 

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η  Τ Ο Υ  Θ Ω Μ Α

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θά ἱερουργήσῃ εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱ.Ναόν Ἀποστόλου Θωμᾶ Ζυγοῦ.

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας