2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τα Βραβεία «zeta award»(1) & «theta award»(2)

                                                                                   

υπό την αιγίδα

της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

Το ίδρυμα «Θεόδωρος & Ζωή Λολίδης» θα χορηγήσει το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,Ακαδημαϊκά Βραβεία σε φοιτητές/τριες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Α.Ε.Ι.(κατά προτίμηση στα πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, των Μαθηματικών) και Πολυτεχνείων της χώρας.

 

Η βράβευση αφορά:

 

Φοιτητές/τριες, προπτυχιακούς-τελειόφοιτους/τες αλλά και μόλις αποφοιτήσαντες-πτυχιούχους, καταγόμενους/ες) από τον Δήμο Καβάλας, κατά προτίμηση, ή από το Νομό Καβάλας σε δύο βραβεία για τρείς συνολικά δικαιούχους/ες:

            «zeta awardfor Promising Research and Academic Talent»-2 δικαιούχοι

            «theta awardfor Responsible Training  Excellence Talent»-1 δικαιούχος

 

Με στόχο την απόκτηση:

 

1.    εξειδικευμένων & πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων (ανάλογα και με το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του-της δικαιούχου) με απονομή πιστοποιητικών  ευρύτερης αποδοχής μετρήσιμα στην αγορά εργασίας (όπως πχ. internalauditor  ΙRCAapproved, ISOsauditing,εκπαίδευση σε κανονισμούς)

2.    εμπειριών με ένα συνδυασμό mentoring,πρωτοποριακής εκπαίδευσης και εφαρμογής της στην πραγματική οικονομία (τοποθέτηση του/της δικαιούχου σε επιχειρήσεις & οργανισμούς)

 

Hβράβευση βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπολέως και Θάσου, και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Προκοπίου.

 

Οι υποψήφιοι/ες και στα δυο βραβεία πρέπει να έχουν ήθος, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση στον κλάδο τους τεκμηριωμένα και σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό.

 

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν:

1.για την βράβευση «zetaawardforPromisingResearchandAcademicTalent»

-φοιτητές/τριες 4ουέτους ΑΕΙ ( τελευταίου έτους 4ετους φοίτησης)  η 4ουέτους Πολυτεχνικής σχολής (5ετους διάρκειας) Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνικών Σχολών.

2.γιατηνβράβευση «theta award for for Responsible  Training  Excellence Talent»

-οι πτυχιούχοι/ες ΑΕΙ & Πολυτεχνικής Σχολής (που έχουν πάρει πτυχίο το 2016 η και εντός του 2017) και,

-οι τελειόφοιτοι/ες 5ουέτους Πολυτεχνικής Σχολής(5ετουςδιάρκειας)που στοχεύουν σε ολοκλήρωση Ιούνιο η και Οκτώβριο  2017.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1.Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή των υποψηφίων από την Καβάλα η Νομό Καβάλας η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των 25 ετών (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

2.Αντίγραφο:

     α. για τους υποψηφίους/ες για «zeta award»,πτυχίου, η πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου και αναλυτική κατάσταση μαθημάτων καθώς και οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν περάσει τα καθορισμένα ή αναλογούντα μαθήματα του περασμένου έτους, εκτός από μέγιστο δύο, και να έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας συνολικά τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

   β. για τους υποψηφίους/ες για «theta award»

        1. Το πτυχίο η αντίγραφο πτυχίου η

        2. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων που αποδεικνύεται ότι έχει ολοκληρωθεί

              επιτυχώς ο κύκλος των σπουδών μέχρι και τον Οκτ. 2017

              (με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς»)

3.Τυχόν στοιχεία επιστημονικής τους επίδοσης, μετά τις σπουδές δημοσιεύσεις, πιστοποιητικά Ιδρυμάτων στα οποία εργάστηκαν ή εργάζονται κλπ.

4.Πιστοποιητικό οικονομικής ανεπάρκειας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Το ανώτατο όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία», ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα, μισθωτές υπηρεσίες κλπ προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εντύπου Ε9 δήλωσης ακινήτου περιουσίας.

6. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, που να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες, πριν την υποβολή των δικαιολογητικών (Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).

7. Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από  την ίδια Δωρεά ή άλλο Κληροδότημα ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές ή ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

8. Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι,Πολυτεχνείου από το οποίο ο/η υποψήφιος/α απέκτησε το πτυχίο η βρίσκεται σε εξέλιξη των σπουδών του/της.

9.  Βιογραφικό υποψηφίου/ας

10. Συνοπτικό ακαδημαϊκών και επαγγελματικών επιδιώξεων υποψηφίου/ας (500 λέξεις)

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά απεσταλμένα η δυνατόν (.pdf ).

 

Η επίσημη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης αυτής γίνεται στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς πίνακες των γραφείων διασύνδεσης των ΑΕΙ της χώρας στις 01-Mαρτιου 2017,καλώς και στην ιστοσελίδα www.nklabs.gr/Ενημέρωση/2017Προκήρυξη της υποτροφίας «Θεόδωρος&Ζωή Λολίδης»στην οποία είναι ανηρτημένη η πρόσκληση αυτή.

 

Θα πρέπει:

1.μέχρι 10-04(ΑΠΡ)-2017 οι υποψήφιοι/ες  για το «zetaawardforPromisingResearchandAcademicTalentνα αποστείλουν τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά. (όλα  σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη η pdf-προτιμητέο)

2.μέχρι 30-09(ΣΕΠΤ)-2017 οι υποψήφιοι/ες για το «thetaawardforResponsible  TrainingExcellenceTalent»να αποστείλουν τα πιο πάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.(όλα  σε ηλεκτρονική μορφή επεξεργάσιμη η pdf-προτιμητέο)

 

·         Εmailεπικοινωνίας:

 info@nklabs.gr, marketing@nklabs.gr

 με την ενδειξη στον τίτλο του email:

«ZETAη THETA  AWARD-ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ»

·         Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών:

Eθν. Αντίστασης  7β, 551 34  Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

·         Υπεύθυνη επικοινωνίας:

Kα Ρωξάνη Μπόσκου στα τηλ: 2310844214, κιν.6944414178,

 

Θα υπάρξει ηλεκτρονική και γραπτή απάντηση παραλαβής σε κάθε αποστολή.

 

Η επιλογή των υποψηφίων  για  «zetaaward» θα  έχει ολοκληρωθεί μέχρι 10 Μαΐου 2017.

Η επιλογή των υποψηφίων για «thetaaward» θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017.

 

 

Κοινοποίηση της Προκήρυξης:

 

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)
 3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 4. Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 5. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 7. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 8. Πανεπιστήμιο Πατρών
 9. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 10. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 11. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 12. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 13. Πολυτεχνείο Κρήτης
 14. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 15. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 16. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 17. Ιστοσελίδα ΙΜΦΝΘ
 18. Περιφέρεια Αν.Μακ..& Θράκης Καβάλα

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

***

 

Αδελφοί ηγαπημένοι και τέκνα θεοφιλή εν τω Αναστάντι Κυρίω,

 

"Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε˙ αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον"(Ιωάν. ις , 33), διαβεβαιώνει ο θανάτω τον θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τας γενεάς των ανθρώπων. Χριστός Ανέστη! αναφωνούμεν και ημείς προς πάντας τους εγγύς καίτούς μακράν από της Ιεράς ταύτης Αυλής του βιωματικού εν τω κόσμω σταυρού και της θλίψεως∙ αλλάκαίαπό της Αυλής της Αναστάσεως∙ από της κόγχης ταύτης της γης, της Κωνσταντίνου Πόλεως, από όπου διακηρύττεται ότι "ζωή πολιτεύεται", διαλυομένης της κάθε είδους φθοράς και αυτού του θανάτου.

Ο Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, κατά τήν επί γης ένσαρκον παρουσίαν Του,τους Μαθητάς Του περί της θλίψεώς των εξ αιτίας της σταυρικής Του θυσίας επί του Φρικτού Γολγοθά,ως και ένεκα της δραστηριότητος και της πορείαςτων εντός του κόσμου τούτου –αυτών των ιδίων αλλά και πάντων όσων θάεπίστευον εις τον Χριστόν-. Με μίαν χαρακτηριστικήν όμως λεπτομέρειαν: "ότι κλαύσετε και θρηνήσετε υμείς, ο δε κόσμος χαρήσεται· υμείς δε λυπηθήσεσθε, αλλ  ἡ λύπη υμών εις χαράν γενήσεται...και υμείς ουν λύπην μεν νυν έχετε· πάλιν δε όψομαι υμάς, και χαρήσεται υμών η καρδία" (Ιωάν ις , 20-22).

Την αναστάσιμον ταύτην και υπερκόσμιον χαράν πρώται εβίωσαν αι λίαν πρωί ελθούσαι επί το μνήμα του Ζωοδότου Μυροφόροι Γυναίκες δια του μονολεκτικού Κυριακού λόγου "Χαίρετε" (Ματθ. κη ,9).Την ιδίαν αναστάσιμον χαράν βιούσα η Μήτηρ Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορία τη φωνή: "Αύτη η ημέρα Κυρίου, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή" (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ο έσχατος εχθρός, ο θάνατος, η λύπη, τα προβλήματα, η φθορά, η θλίψις, η δοκιμασία, σκυλεύονται και καταργούνται υπό του Νικητού Θεανθρώπου Κυρίου.

Ζώμεν, όμως, εντός ενός κόσμου εις τον οποίον τα μέσα γενικής επικοινωνίας μεταδίδουν συνεχώς δυσαρέστους πληροφορίας περί τρομοκρατικών ενεργειών, περί πολέμων κατά τόπους, περί καταστροφικών φυσικών φαινομένων, προβλημάτων λόγω θρησκευτικού φανατισμού, πείνης, προσφυγικού προβλήματος, ανιάτων ασθενειών, πτωχείας, ψυχολογικών καταπιέσεων, αισθήματος ανασφαλείας και λοιπών συμπαρομαρτουσών ανεπιθυμήτων καταστάσεων.

Έναντι των καθημερινών τούτων "σταυρών", τους οποίους οι άνθρωποι αίρομεν με "γογγυσμούς", έρχεταιη Μήτηρ μας Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία να μας υπενθυμίση ότι ημπορούμεν να είμεθα χαρούμενοι, διότι ο αρχηγός μας Χριστός είναι ο νικητής αυτών, είναι ο φορεύς της χαράς, ο φαιδρύνας τα σύμπαντα.

Η χαρά μας στηρίζεται εις την βεβαιότητα της νίκης του Χριστού. Έχομεν την απόλυτον βεβαιότητα, ότι τόαγαθόν είναι ο νικητής, διότι ο Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον "και εξήλθεν ίνα νικήση"(πρβλ. Αποκ. ς ,2). Ο κόσμος εις τον οποίον θα ζήσωμεν αιωνίως είναι ο Χριστός:το φως, η αλήθεια, η ζωη, η χαρά, η ειρήνη.

 Η Μήτηρ Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, παράτούς καθημερινούς σταυρούς καίτάς θλίψεις, ζη αποκλειστικώς και μόνον το γεγονός της χαράς. Βιώνει εντεύθεν, εν τη παρούση καί από της παρούσης ζωής, την Βασιλείαν του Θεού. Από του Ιερού τούτου Κέντρου της Ορθοδοξίας, από των σπλάγχνων του μαρτυρικού Φαναρίου, διακηρύττομεν "κατάτήν φωταυγή ταύτην νύκτα", ότι προέκτασις και τέλος του σταυρού και της θλίψεως και διασκέδασις του κάθε ανθρωπίνου πόνου και της κάθε δοκιμασίας, είναι η Κυριακή διαβεβαίωσις: "Ουκ αφήσω υμάς ορφανούς" (Ιωάν. ιδ , 18-19). Ιδού εγώ μεθ  υμών ειμι πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος" (Ματθ. κη , 20). Αυτό τό μήνυμα πρέπει να ακούσωμεν όλοι, να ακούση ο σύγχρονος άνθρωπος και να αφήση τον εαυτόν του να ίδη τον Χριστόν συμπορευόμενον μαζί του. Ναι, νά Τόν ίδη δίπλα του. Και θά Τόν ίδη, μόνον εάν ακούη και βιώνη τον λόγον Του εις την ζωήν του.

Το μήνυμα τούτο της κατισχύσεως της ζωής επί του θανάτου, της νίκης του ιλαρού φωτός της πασχαλίου λαμπάδος επί του σκότους της ακαταστασίας,και της διαλύσεως, δια του ανεσπέρου Φωτός της Αναστάσεως, των θλίψεων και των προβλημάτων ευαγγελίζεται το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εις ολόκληρον τον κόσμον και καλεί όλους τους ανθρώπους να το βιώσουν. Τους καλεί να σταθούν με πίστιν και ελπίδα ενώπιον του Αναστάντος Χριστού, ενώπιον του μυστηρίου της ζωής∙ τους καλεί να εμπιστευθούντόν κρατούντα τα ηνία πάσης κτίσεως Αναστάντα Κύριον, τον Κύριον της χαράς και της ευφροσύνης.

Χριστός Ανέστη, λοιπόν, αδελφοί και τέκνα! Αυτού του δεσπόζοντος της ζωής και κυριεύοντος του θανάτου Κυρίου ημών η Χάρις και το άπειρον Έλεος είησαν μετά πάντων.

 

Φανάριον, Άγιον Πάσχα,βιζ´

                                                                                         

 

                                                                                                      † Ο Κωνσταντινουπόλεως

                                                                                              διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα                                                                                                         ευχέτης πάντων υμών.

 

 

Επικοινωνία:

 Γραμματεία:

 Μητροπόλεως 1, Καβάλα

 +2510,223141-2510,225187

 Fax: +52510,223283

 imphnth@otenet.gr

Τα Νέα μας