ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ (2018-2019)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (23.12.2018)

7.30 π.μ.: Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσο­στόμου. Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱε­ρ­ουρ­γήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁ­γίου Γεωργίου Κρηνίδων.-

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (24.12.2018)

6.00 π.μ.:Ὄρθρος, αἱ Μ. Βασιλικαὶ Ὧραι, Ἑσπερινὸς  καὶ ἡ Θεία Λει­τουρ­­γία τοῦ Μ. Βα­σιλείου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱε­ρ­ουρ­γήσῃ εἰς τὸν ἱε­ρὸν ἐνοριακὸν Να­­­ὸν ἁγ. Τριάδος Κρυονερίου.-

ΤΡΙΤΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (25.12.2018)

5.00 π.μ.:Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυ­σο­στό­­μου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱε­ρὸν Μητροπολιτικὸν Να­­­­­ὸν Τιμίου Προδρόμου Καβά­λας.-

ΤΕΤΑΡΤΗ - Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (26.12.2018)

7.30 π.μ.:Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυ­σο­στό­­μου. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱε­ρὸν ἐνοριακὸν Ναὸν ἁγ. Γεωργίου Καβά­λας.

6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τοῦ ἁγ. Στεφάνου εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία) Καβάλας.-

ΠΕΜΠΤΗ - ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (27.12.2018)

7.30 π.μ.:Ὄρθρος καὶ ἡ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­οριακὸν Ναὸν τῆς ἁγ. Εἰρήνης Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (30.12.2018)

7.30 π.μ.:Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης θὰ ἱερουρ­γή­σῃ εἰς τὸν ἱε­ρὸν προσκυνηματικὸν Ναὸν τοῦ ἁγ. Γρηγορίου Ν. Καρβά­λης.-

ΔΕΥΤΕΡΑ (31.12.2018)

11.50 μ.μ. : Τελετὴ διὰ τὸ νέον Ἔτος 2019 εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ πο­­λιούχου ἁ­γ. Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μη­τροπολίτου κ. Στεφάνου.-

ΤΡΙΤΗ - 01.01.2019

7.30 π.μ.:Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὁ Σεβ. Μητρο­πολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ πο­λι­ούχου ἁ­­­γ. Ἀ­πο­στόλου Παύλου Καβάλας.

10.45 π.μ. : Ἡ ἐπίσημος  Δο­ξο­λο­γία διὰ τὴν 1ην τοῦ νέου Ἔτους 2019 εἰς τὸν ἱε­ρὸν καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ πο­λι­ούχου ἁ­­­γ. Ἀ­πο­στόλου Παύλου Καβάλας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (04.01.2019)

7.30 π.μ. : Ὄρθρος καὶ αἱ Μεγάλαι Βασιλικαὶ Ὧραι τῶν Φώτων (Θ. Λει­τουρ­γία δὲν τελεῖται).Σεβ. Μητρο­πολίτης θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­­οριακὸν Ναὸν τοῦ Εὐαγ­γε­λισμοῦ τῆς Θεοτόκου Διαλεκτοῦ.-

ΣΑΒΒΑΤΟΝ - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (05.01.2019)

7.00 π.μ.:Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσο­στόμου καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός. Ὁ Σεβ. Μητρο­πολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­­­­ορια­κὸν Ναὸν ἁγ. Γεωργίου Λεύκης.-

6.00 μ.μ.: Μέγας Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων. Ὁ Σεβ. Μητρο­πο­λίτης θὰ χοροστατήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν ἁγ. Λουκᾶ Καβά­λας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (06.01.2019)

7.00 π.μ. :Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ ὁ Μέγας Ἁ­για­­­­­σμός.  Ὁ Σεβ. Μητρο­πολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν ἁγ. Νικολάου Καβάλας.-

11.00 π.μ.:Τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τὴν παραλίαν τῆς Καβάλας.-

ΔΕΥΤΕΡΑ - Η ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (07.01.2019)

7.30 π.μ.:Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό­μου. Ὁ Σεβ. Μητρο­πολίτης θὰ ἱερουργήσῃ εἰς τὸν ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Να­ὸν Τιμίου Προδρόμου Καβάλας.-

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (13.01.2019)

7.30 π.μ.:Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία.Σεβ. Μητρο­πολίτης θὰ ἱερουρ­γή­σῃ εἰς τὸν ἱερὸν ἐν­ορια­κὸν Ναὸν ἁγ. Δημητρίου Πηγῶν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Φιλίππων, Νεαπό­λεως & Θάσου

Επικοινωνία:

 

Γραμματεία:

Μητροπολίτου Προκοπίου 1, Καβάλα

 +2510.223-141, +2510.225-187

 Fax: +2510.223-283

info@imfnth.org

Τα Νέα μας